Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kontakt os på:​

​Tilknytningsforstyrrelser og udviklingsforstyrrelser

Står du med et barn eller en ung med udviklingsforstyrrelser og/eller tilknytningsforstyrrelser? Hos Æblegården Socialpædagogisk Opholdssted hjælper vi børn og unge mellem 7 og 18 år. Ofte har de udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser eller lignende symptomer, ligesom de kan have været udsat for omsorgssvigt. Vi bor syd for Odense på Fyn.

Målgruppen er børn og unge med tilknytningsforstyrrelser

Børn og unge, der kommer i behandling på Æblegården, er i varierende grad kendetegnet ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser, der viser sig emotionelt, motorisk, socialt og psykisk, og som dermed giver generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Børnenes/de unges vanskeligheder og behandlingsbehov kan være forårsaget af et eller flere af følgende forhold:

 • Omsorgssvigt, herunder misbrug af fysisk, psykisk eller seksuel karakter
 • Opvækst i miljø præget af misbrug og/eller psykisk sygdom
 • Ustabile/skiftende familieforhold og manglende netværk
 • Ustabile/skiftende skoleforhold
 • Traumatiske oplevelser
 • Psykiske problematikker og diagnoser såsom ADHD og OCD
 • Eksekutive vanskeligheder
 • Normbrydende adfærd, herunder selvskadende og/eller udadreagerende adfærd
 • Vanskeligheder ved at udsætte behov og styre impulser
 • Livsstilsbetinget over- eller underspisning og andre spiseforstyrrelser
 • Manglende eller lav selvtillid, identitet og selvfølelse
 • Oplevelse af svigt
 • Vanskeligheder med at aflæse og forstå kropssprog og sociale spilleregler
 • Manglende eller dårlig evne til at indgå i sociale sammenhænge
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Ujævn udviklingsprofil
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Lav intelligenskvotient

Vi modtager ikke børn og unge med følgende problemstillinger:

 • Aktive misbrugere
 • Unge med kriminalitet som betydelig problematik

Værdigrundlaget er en blanding af gammelt og nyt

Vores værdier har rødder tilbage i de 34 år, som stedet har eksisteret, og er levende udviklet i takt med, at tiden og vores fælles livsverden har ændret sig. Fundamentet er således solidt, fagligt og personligt, og de normer og værdier, der udgør vores grundlag, er en blanding af gammelt og nyt.

Vi praktiserer en helhedstænkning og betragter alle vores aktiviteter og gøremål, som en del af "livets skole" med anledning til både behandling og læring. Derfor har vi ikke noget praktisk personale ansat. Pædagoger og lærere varetager sammen med børnene/de unge alle hverdagens praktiske opgaver og gøremål.

Tværfagligheden mellem socialpædagogisk behandling og specialundervisning er integreret sådan, at der i den teoretiske og boglige læring medtages det enkelte barns individuelle behandlingsplan. Vi indfletter anvendt dansk og matematik i de læringsrum, der opstår i forbindelse med de praktisk betonede aktiviteter.

Enhver situation kan vægtes med behandlings- og læringstilgang, hvilket giver et intenst miljø med både faglig og personlig progression. Teori og praksis vekselvirker og forudsætter handling, samspil og aktiv deltagelse af både voksne og børn.

Vi har indrettet og opbygget dagligdagen med en mangfoldighed af nødvendige gøremål og opgaver i almindelige daglige livsfunktioner. Vi driver samtidig et lille økologisk undervisningslandbrug med kødkvæg og får, som danner en ramme om steder og gør os selvforsynende inden for disse produkter.

Børn og voksne gør tingene sammen, men hver enkelt deltager ud fra sine vilkår og forudsætninger og udvikler kompetencer til livsmestring – og til at kunne fungere afstemt med andre. Vi ser det som en forudsætning for udvikling af selvopfattelse og identitet at fungere ud fra sine forudsætninger i samvær, sammenhæng og fællesskab på trods af eventuelle udviklings- og tilknytningsforstyrrelser

Vi arbejder konkret og målrettet med den enkelte og sætter fokus på kontakt, samspil og relation i et involverende pædagogisk og anerkendende miljø. Kontakt med sig selv samt samspil/relation med andre giver afsæt for at træne selvstændighed og ansvar.

Kulturen her spænder over anerkendelse og mulig medindflydelse til konfrontationer og bearbejdninger her og nu i konflikter. Strukturen er præget af forudsigelighed, faste rammer samt normer for at behandle sig selv og andre ordentligt – samtidig tilrettelægges individuelle behandlings- og læringsplaner ud fra barnets virkelighed, udviklingsniveau og kompetencer.

Personalets tilgang er både engageret og autentisk

Vores kvalitet er, at personalet, ud fra et fagligt afklaret fundament, kan arbejde i relation med empati og involvering kombineret med en autoritet i grænsesætning og gennemførelse af struktur. Det fordrer et engageret forhold til arbejdet og en autentisk personlig integritet.

Det kræver en fortløbende udvikling, som sker fagligt, personligt, kollegialt og i samspil med børnene og deres familier. Samtidig gør vi brug af faglige kurser i bl.a. udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, ekstern og intern supervision samt forløb hos psykoterapeut.

Vi fungerer som rollemodeller i forholdet til børnene samtidig med, at vi guider, insisterer, skærmer og anviser. Vi skal kunne mestre at konfrontere og anerkende på samme tid - og dosere indsatsen afstemt efter barnets problematik og udviklingsforløb.

Som gruppe er vores individuelle forskelligheder en ressource. Personalet har forskellige uddannelser med sig, men alle er som minimum uddannede pædagoger.

Referencer i den kritiske og frigørende pædagogik

Æblegårdens ideologi, menneskesyn, helhedssyn og socialpædagogiske behandling blev grundlagt med rødder i den kritiske og frigørende pædagogik og de psykodynamisk inspirerede teoretikere. Vores faglige udbygning, tværfaglighed og udvikling hviler på dette grundlag og er løbende suppleret med nyere retninger og specifikke fagområder.

I udviklingspsykologien understøttes behandlingsarbejde og undervisning af bevidstheden på de mange intelligenser, barnets kompetencer og muligheden for at arbejde i udviklingsdomæner på de områder, hvor noget er skævt eller i stå.

Psykodynamiske forståelsesrammer anvendes i respekt for tidligere oplevelser og reelle begrænsninger til den grad af bevidstgørelse og opbygning af ny egenopfattelse og identitet, som barnet er parat til.

De relationelle tilgange baseres på doseret anvendelse af kontakt, nærhed og samspil ud fra barnets ressourcer. Det sker med fokus på anerkendelse såvel som realitetstestning og parathed til at arbejde med forsvarsmønstre og de medfølgende konfrontationer.

Gruppedynamik i fællesskabet veksler med specielle tiltag for det enkelte individ. Det sker i et miljø med vægt på, at vi gør tingene sammen. Der guides og vejledes fra voksen til barn, med insisteren og autenticitet, så barnet søges at tage aktiv del i egen læring og udvikling samt i træning af selvforvaltning. Børnekulturen i barnets leve- og læringsmiljø afstemmer i en vis grad normer og adfærd.

Det fælles tredje i udførelsesdelen betoner, at alle ud fra deres kompetencer og udviklingsniveau tager del i praksis og ansvar. Aktiv deltagelse tillægges stor værdi.

Den kropslige indfaldsvinkel anvendes til at styrke fysik og egenfornemmelse og som ventil for indre uro. Den benyttes også som motorisk træning i form af sanseintegration og andre neuropædagogiske tiltag.

De diagnoser og problemstillinger, som børnene har med sig såsom udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, imødekommes med afsøgning af relevant fagspecifik viden, litteratur og sparring.

Pædagogikken er individuel, relationsbaseret og anerkendende

Vi har en individuel, relationsbaseret samt anerkendende pædagogik, der lægger vægt på den enkeltes ressourcer og muligheder på trods af eventuelle udviklings- og tilknytningsforstyrrelser.

Pædagogiske grundsten:

 • Afklaret menneskesyn
 • Gøre tingene sammen med børn og unge
 • Aktiv deltagelse i eget liv og læring
 • Møde barnet der, hvor det er udviklingsmæssigt
 • Psykodynamisk tilgang
 • Anerkendelse og ansvarsfuld adfærdsregulering
 • Styrke hver enkelt i retning af livsmestring og selvstændighedstræning
 • Læringsprocesser integreret i alle aktiviteter
 • Kontakt, nærvær og tillid i relationen
 • Genkendelighed, overskuelighed, vedholdenhed
 • Tilstræbe en sund livsstil og døgnrytme
 • Opleve sig selv som en del af et større fællesskab i hjemlige omgivelser
 • Fysisk og motorisk træning - både fælles og individuelt
 • Lejr- og behandlingsture

Det er vigtigt, at tilværelsen på Æblegården lægges i faste overskuelige rammer og rytmer, som reguleres af enkle regler, der fastholdes.

Der gøres bl.a. brug af sanseintegration, massage, kinesiolog samt familie- og psykoterapeuter.

I konflikter med børnene går vi tæt på, og i de pressede situationer arbejder vi målrettet ved at være nærværende og konfronterende, ligesom vi hjælper, forløser, viser omsorg, bearbejder og afslutter sammen.

Det tætte forpligtende samliv med voksne og andre børn/unge er med til at sætte normer og grænser for rimelig adfærd. Det er et givent fokuspunkt at agere i respekt for sig selv, andre og omgivelserne. Vi skaber løbende et miljø, der gør, at vi bliver et levende fællesskab, hvor tolerance, anerkendelse og gensidig respekt er nøgleord.

Magtanvendelse skal i videst muligt omfang undgås

Det tilstræbes i videst muligt omfang at undgå fysisk magtanvendelse.

Der er fokus på at spotte, når tingene er ved at tilspidse sig, så de forebyggende og konfliktnedtrappende tiltag prioriteres.

Efter en fysisk magtanvendelse har vi følgende procedure:

 • Barnet følges tæt og guides stille tilbage i fællesskabet
 • Den voksne skriver udførligt på hændelsen inden vedkommende kører hjem
 • Magtanvendelsen tales igennem med kollegaer og ledelse for at afklare både fagligt og personligt
 • Magtanvendelsen skrives hurtigst muligt i skema
 • Ledelsen tjekker løbende op med vedkommende i perioden lige efter
 • Eventuel magtanvendelse evalueres på næste personalemøde
 • Vi bakker hinanden op, så der aldrig er nogen, der står der alene
 • Forældre- og familiesamarbejde.

Vi anerkender forældrene som de primære voksne og fastholder, så vidt det er muligt, fysisk kontakt med familien hver anden weekend. Vi samarbejder, ud fra de givne vilkår, med barnets forældre, familie og eventuelle ressourcepersoner i netværket i dyb respekt for vigtigheden af kontakt mellem barnet og primære personer omkring det.

Vi tilstræber en åben og ærlig dialog, så vi i samarbejde kan gøre det bedst mulige for barnet. Barnet er indskrevet her i en periode for at modtage socialpædagogisk behandling og specialundervisning. Det skal ud fra det enkelte barns specielle behov forbedre udviklingsmuligheder og livskvalitet. Jo bedre vi kan samarbejde, des bedre kan det lykkes.

Berøringsfladen mellem Æblegården og forældre/primære personer er mangeartet såsom telefonisk kontakt (planlagt og akut efter behov) samt ved besøg her, afhentning/aflevering i weekender, specialaftaler, møder, forældredage, skolekonsultation og arrangementer.

Efter vurdering af hensigtsmæssighed kommer vi også gerne hos familien eller i netværket. Vi kan sammen skriftliggøre enkle arbejdspunkter til både barn og familie under hjemrejseweekender og ferier.

Det er altid muligt at få kontakt med os, og vi pointerer betydningen af at få udredt eventuel tvivl eller uenighed, så barnets verden her og derhjemme kommer til at hænge sammen på trods af udviklings- og tilknytningsforstyrrelser.

I takt med barnets udvikling kan fokuspunkterne til både barnet og familien ændre sig, og der kan naturligt for processen afdækkes både sammenfald og modsætninger i problematikker. Tydeliggørelse af mønstre og vaner kan opleves som en udfordring, men sammen kan vi ændre.

Æblegårdens interne skole er en del samlede indsats

Æblegårdens interne skole er en integreret del af den samlede socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats i forhold til udviklings- og tilknytningsforstyrrelser og lignende. Undervisningslokalerne er beliggende på matriklen.

Undervisningen er en dynamisk og vedvarende proces, der skal fremme elevens social og faglige udvikling. Dette har til formål, at eleven kan inkluderes i folkeskolen eller andre specielt tilrettelagte skole- og uddannelsesforløb.

Målet med undervisningen er at fremme elevens lyst til læring, læringsparathed, tro på egne evner, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsudbytte.

Undervisningen kan finde sted individuelt eller på små hold. Undervisningsdifferentiering er et nøgleord på skolen, hvilket gør det muligt at tilgodese den enkelte elevs kompetencer og muligheder for at udvikle egne evner bedst muligt.

Hverdagen på skolen er overskuelig og struktureret, så den enkelte elev kan opnå tryghed i arbejdsgangene og skabe tillidsfulde relationer til underviserne. Skolens fysiske rammer giver mulighed for en varieret undervisning, der veksler mellem boglig og praktisk/musisk tilgang.

Tværfaglighed og IT indgår som en naturlig del af undervisningen, og vores valg af undervisningsmetoder er med til at fremme elevernes positive oplevelser med at lære, hvilket styrker deres selvværd og motivation for at gå i skole. Der foregår træning i adfærdsmæssigt at kunne afstemme sig, så man kan være i læringsrummet.

Kost og motion er en naturlig del af hverdagen

Vi tilstræber, at en del af kosten er økologisk. Vi prioriterer en balance mellem frugt, grønt, fiber, sukker og kød, således at kosten er med til at optimere børnenes fysiske og psykiske udvikling bedst muligt. Børnene/de unge testes for eventuelt underskud af vitaminer og mineraler.

Vi følger de officielle kostråd og har som målsætning, at børnene får en naturlig tilgang til mad. Vi spiser seks gange i døgnet, hvilket medvirker til et stabilt blodsukker. Det giver mulighed for øget koncentration, indlæring og psykisk stabilitet i forhold til udviklings- og tilknytningsforstyrrelser. Økologisk jord til bord-proces er integreret i vores livsstil gennem egen avl af dyr, frugt og grøntsager.

Motion er en naturlig del af hverdagen på Æblegården, hvor der motioneres i vores eget fitnesslokale eller gøres brug af udendørs faciliteter mindst to gange om ugen.

De unge har mulighed for og opfordres til at gå til sport i lokalområdet. Der er ligeledes et fitnesscenter tæt på. Samtidig støtter vi børnene/de unge i at være fysisk og motorisk aktive i frikvartererne i skolen. Desuden er der undervisning i svømning og idræt i skoletiden.

Fritid inkluderer alt fra afslapning til kulturelle oplevelser

De unge guides/introduceres til fritidsaktiviteter og fællesskaber uden for Æblegården, når det er relevant. Der trænes i at færdes alene, også uden for Æblegården. Det kan eventuelt kombineres med at handle i nærområdet. Fritiden er samtidig til ro og afslapning samt leg og fordybelse i egne interesser.

Brugen af TV, PC og elektroniske sociale medier implementerer vi i vores dagligdag, ligesom vi følger samfundets normer, men vi har en behandlingsmæssig tilgang til, hvor meget det skal fylde.

Weekender på Æblegården indeholder praktiske gøremål, rengøring og at holde orden omkring sig selv. Der arrangeres ture ud af huset, og der gives mulighed for samvær og fælles hygge. Vi prioriterer endvidere kulturelle oplevelser.

Sportsaktiviteter, større handleture, kirkegang (konfirmander) og besøg er ligeledes en del af weekenden. Vi søger at være en del af de lokale aktiviteter, og det er ofte arrangementer, hvor der indgår bevægelse, som trækker mest blandt børn og unge med udviklings- og tilknytningsforstyrrelser.

Procedure ved modtagelse og indflytning på botilbuddet

​Ved modtagelse af et barn tager vi med grundigt forarbejde afsæt i barnets tidligere liv og livshistorie, så vi i bevidsthed om kulturskiftet bedst muligt kan støtte barnet, som har udviklings- og tilknytningsforstyrrelser.

Barnet får en fast kontaktperson, der følger barnet tæt og guider barnet ind i vores struktur, dagligdag og normsæt. Den eksisterende børnegruppe tager del i introduktionen og overfører herved den børnekultur, der er bygget op.

Kontaktpersonen tager sig af, sammen med barnet, at få indrettet værelse samt at få overblik over ting, tøj og indkøb. Kontaktpersonen opstarter lommepengeregnskab og sørger for diverse personstøttende skematiske oversigter på dagens struktur.

Barnet indføres hurtigst muligt i dagsskemaet og får på den måde kendskab til Æblegården og stedets voksne og børn. Der aftales, ud fra barnets tarv, med familie og/eller ressourcepersoner i barnets netværk tidspunkter for telefonisk kontakt, besøg og hjemrejser.

Vi afsøger hos barnets familie eller andre ressourcepersoner trygheds- og overgangsobjekter såsom bamse, fotos, nattøj, PC og så videre, som barnet kan have med sig ved indflytning.

Procedure og forberedelse ved udflytning fra botilbuddet

Udslusning fra Æblegården tilrettelægges og planlægges, så den enkelte unge er så godt rustet til nye udfordringer som muligt.

I samarbejde med barnet/den unge, forældre og forvaltning indgås aftaler for Æblegårdens støtte og efterværn, når han eller hun er flyttet. Vi kan tilbyde aflastning i weekender og ferier som en del af aftalen.

Vi er åbne for, at tidligere anbragte børn og unge med udviklings- og tilknytningsforstyrrelser kontakter os telefonisk eller aftaler besøg ved lyst eller behov.

Mål og handlingsplan sker i et løbende samarbejde

​Overordnet arbejdes der ud fra den handleplan, som laves i samarbejde med forvaltningen og forældre to gange om året. Hertil udarbejdes en behandlingsmæssig status og en fagfaglig status fra skolen. Internt har vi behandlingsstrategier, der løbende evalueres på personalemøder.

Alle børn/unge med udviklingsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og andre diagnoser bliver grundig gennemgået cirka en gang i kvartalet. Der arbejdes direkte med børn/unge ud fra fokuspunkter og en træningsbane, som de er med til at formulere og løbende justere.

Som udgangspunkt justeres målene i handleplan, strategi og træningsbane efter statusmøderne hvert halve år. Efter behov tilpasses den enkeltes behandlingsplan også ud fra de aftaler, der fremkommer på de ugentlige personalemøder.

Kontakt os for at høre mere om vores målgruppe

Du er meget velkommen til at ringe til os på telefon 65 99 20 23 eller på mobil 30 33 30 23 for at høre mere om, hvordan vi hjælper børn og unge med bl.a. udviklings- og tilknytningsforstyrrelser. Du kan også skrive til e-mail: adm@aeblegaarden-aarslev.dk.

Navigation:

- Om æblegården

- Skole

- Medarbejdere

Firmaoplysninger

Æblegården Socialpægagogisk Opholdssted

Gammel Byvej 56, 5792 Årslev

CVR: 78000619

Kontaktoplysninger

Telefon: 65 99 20 23

Mobil: 30 33 30 23

E-mail: adm@aeblegaarden-aarslev.dk