Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kontakt os på:​

Intern skole på Æblegården i Odense på Fyn

På ​Æblegården har vi en intern skole som en integreret del af den samlede socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats. Undervisningslokalerne er beliggende på matriklen. Undervisningen er en dynamisk og vedvarende proces, der skal fremme elevens social og faglige udvikling. Dette har til formål, at eleven kan inkluderes i folkeskolen eller andre specielt tilrettelagte skole- eller uddannelsesforløb.

Målet med undervisningen er at fremme elevens lyst til læring, læringsparat, tro på egne evner, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsudbytte.

Undervisningen kan finde sted individuelt eller på små hold. Undervisningsdifferentiering er et nøgleord på en intern skole, hvilket gør det muligt at tilgodese den enkelte elevs kompetencer og muligheder for at udvikle egne evner bedst muligt.

På vores skole går der elever både fra Opholdsstedet Æblegården og dagelever fra omkringliggende kommuner.

Hverdagen på en intern skolen er overskuelig og struktureret, for at den enkelte elev kan opnå tryghed i arbejdsgangene, og skabe tillidsfulde relationer til underviserne. Skolens fysiske rammer giver mulighed for en varieret undervisning, der veksler mellem boglig og praktisk/musisk tilgang.

Tværfaglighed og IT indgår som en naturlig del af undervisningen, og vores valg af undervisningsmetoder er med til at fremme elevernes positive oplevelser med at lære, hvilket styrker deres selvværd og motivation for at gå i skole. Der foregår træning i adfærdsmæssigt at kunne afstemme sig, så man kan være i læringsrummet på vores intern skole.

Målgruppe

Børn og unge fra 7 til 18 år

Børnene der går i en intern skole på Æblegården er i varierende grad kendetegnet ved:

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser emotionelt, motorisk, socialt og psykisk med gennerelle og specifikke indlæringsvanskeligheder til følge.

Børnenes/ de unges vanskeligheder og behandlingsbehov kan være forårsaget af flere af følgende forhold:

 • Omsorgssvigt, herunder misbrug af fysisk/psykisk/ seksuel karakter.
 • Opvækst i miljø præget af misbrug og / eller psykisk sygdom.
 • Ustabile/ skiftende familieforhold og manglende netværk.
 • Ustabile/skiftende skoleforhold.Traumatiske oplevelser.
 • Psykiske problematikker og diagnoser (f.eks. ADHD, OCD).
 • Eksekutive vanskeligheder.
 • Normbrydende adfærd, herunder selvskadende og /eller udad reagerende adfærd.
 • Vanskeligheder ved at udsætte behov og styre impulser.
 • Livsstilsbetinget over / underspisning, spiseforstyrrelser.
 • Manglende eller lav selvtillid, identitet og selvfølelse.
 • Oplevelse af svigt.
 • Vanskeligheder med art at aflæse og forstå kropssprog og sociale spilleregler.
 • Manglende eller lav evne til at afstemme sig acceptabelt i forhold et til andre.
 • Tilknytningsforstyrrelser.
 • Ujævn udviklingsprofil.
 • Indlæringsvanskeligheder.
 • Lav intelligenskvotient.

Skolen modtager ikke børn og unge med følgende problemstillinger:

 • ​Aktive misbrugere
 • Unge med kriminalitet som betydelig problematik.

Navigation:

- Om æblegården

- Skole

- Medarbejdere

Firmaoplysninger

Æblegården Socialpægagogisk Opholdssted

Gammel Byvej 56, 5792 Årslev

CVR: 78000619

Kontaktoplysninger

Telefon: 65 99 20 23

Mobil: 30 33 30 23

E-mail: adm@aeblegaarden-aarslev.dk