Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kontakt os på:​

Målgruppe for Æblegården i Odense på Fyn

Målgruppe

Børn og unge fra 7 til 18 år

Børnene der kommer i behandling på Æblegården er i varierende grad kendetegnet ved

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser emotionelt, motorisk, socialt og psykisk med gennerelle og specifikke indlæringsvanskeligheder til følge.

Børnenes/ de unges vanskeligheder og behandlingsbehov kan være forårsaget af flere af følgende forhold:

 • Omsorgssvigt, herunder misbrug af fysisk/psykisk/ seksuel karakter.
 • Opvækst i miljø præget af misbrug og / eller psykisk sygdom.
 • Ustabile/ skiftende familieforhold og manglende netværk.
 • Ustabile/skiftende skoleforhold.
 • Traumatiske oplevelser.
 • Psykiske problematikker og diagnoser (f.eks. ADHD, OCD).
 • Eksekutive vanskeligheder.
 • Normbrydende adfærd, herunder selvskadende og /eller udad reagerende adfærd.
 • Vanskeligheder ved at udsætte behov og styre impulser.
 • Livsstilsbetinget over / underspisning, spiseforstyrrelser.
 • Manglende eller lav selvtillid, identitet og selvfølelse.
 • Oplevelse af svigt.
 • Vanskeligheder med art at aflæse og forstå kropssprog og sociale spilleregler.
 • Manglende eller lav evne til at afstemme sig acceptabelt i forhold et til andre.
 • Tilknytningsforstyrrelser.
 • Ujævn udviklingsprofil.
 • Indlæringsvanskeligheder.
 • Lav intelligenskvotient.

Opholdsstedet modtager ikke børn og unge med følgende problemstillinger:

 • Aktive misbrugere
 • Unge med kriminalitet som betydelig problematik.​

Værdigrundlag:

​Vores værdier har rødder tilbage i de 34 år stedet har eksisteret, og er levende udviklet i takt med at tiden og vores fælles livsverden har ændret sig. Fundamentet er således solidt, fagligt såvel som personligt og de normer og værdier der udgør vores grundlag, er en blanding af gammelt og nyt.

Vi praktiserer en helhedstænkning og betragter alle vores aktiviteter og gøremål, som en del af ”livets skole” med anledning til både behandling og læring.

Vi har ikke noget praktisk personale ansat. Pædagoger og lærere varetager sammen med børnene/de unge alle hverdagens praktiske opgaver og gøremål.

Tværfagligheden mellem socialpædagogisk behandling og specialundervisning er integreret sådan, at der i teoretisk og boglig læring medtages det enkelte barns individuelle behandlingsplan. Mere praktisk betonede aktiviteter indfletter anvendt dansk og matematik i de læringsrum, der opstår.

Enhver situation kan vægtes med behandlings- og læringstilgang, hvilket giver et intens miljø med både faglig og personlig progression.

Teori og praksis vekselvirker og forudsætter handling, samspil og aktiv deltagelse af både voksne og børn.

Vi har indrettet og opbygget dagligdagen her på stedet med en mangfoldighed af nødvendige gøremål og opgaver i almindelige daglige livsfunktioner.

Vi driver som ramme om stedet et lille økologisk undervisningslandbrug med kødkvæg og får til selvforsyning af disse produkter.

Børn og voksne gør tingene sammen. Hver enkelt deltager ud fra sine vilkår og forudsætninger og udvikler kompetencer til livsmestring – og til at kunne fungere afstemt med andre.

At fungere ud fra sine forudsætninger i samvær, sammenhæng og fællesskab ser vi som en forudsætning for udvikling af selvopfattelse og identitet.

Vi arbejder konkret og målrettet med den enkelte og sætter fokus på kontakt, samspil og relation i et involverende pædagogisk og anerkendende miljø.

Kontakt med sig selv og samspil/relation med andre giver afsæt for at træne selvstændighed og ansvar.

Kulturen her spænder over anerkendelse og mulig medindflydelse til konfrontationer og bearbejdninger her og nu i konflikter.

Strukturen her er præget af forudsigelighed, faste rammer samt normer for at behandle sig selv og andre ordentligt – samtidig tilrettelægges individuelle behandlings– og læringsplaner ud fra barnets virkelighed, udviklingsniveau og kompetencer.​

Personalets tilgang til arbejdet:

​Vores kvalitet er at personalet, ud fra et fagligt afklaret fundament, kan arbejde i relation med empati og involvering, samtidig med en autoritet i grænsesætning og gennemførelse af struktur. Det fordrer et engageret forhold til arbejdet og en autentisk personlig integritet.

Det kræver en fortløbende udvikling fagligt, personligt, kollegialt og i samspil med børnene og deres familier.

Vi gør brug af både faglige kurser, ekstern og intern supervision, samt forløb hos psykoterapeut.

Vi fungerer som rollemodeller i forholdet til børnene samtidig med at vi guider, insisterer, skærmer og anviser.

Vi skal kunne mestre at konfrontere og anerkende på samme tid, og dosere indsatsen afstemt efter barnets problematik og udviklingsforløb.

Som gruppe er vores individuelle forskelligheder en ressource.

Personalet har forskellige uddannelser med sig, men alle er som minimum uddannede pædagoger.

Referencer:

​Æblegårdens ideologi, menneskesyn, helhedssyn og socialpædagogiske behandling blev tilbage i tiden grundlagt med rødder i den kritiske og frigørende pædagogik og de Psykodynamisk inspirerede teoretikere. Vores faglige udbygning, tværfaglighed og udvikling hviler på dette grundlag og er løbende suppleret med nyere retninger og specifikke fagområder.

I udviklingspsykologien understøttes behandlingsarbejde og undervisning af bevidsthed på de mange intelligenser, barnet s kompetencer og muligheden for at arbejde i udviklingsdomæner, der hvor noget er skævt eller i stå.

Psykodynamiske forståelsesrammer anvendes i respekt for tidligere oplevelser og reelle begrænsninger til den grad af bevidstgørelse og opbygning af ny egenopfattelse og identitet, som barnet er parat til.

De relationelle tilgange baseres på doseret anvendelse af kontakt, nærhed og samspil ud fra barnets ressourcer med fokus på anerkendelse såvel som realitetstestning og en parathed til at arbejde med forsvarsmønstre og de konfrontationer der følger med.

Gruppedynamik i fællesskabet veksler med specielle tiltag for det enkelte individ, i et miljø med vægt på at vi gør tingene sammen. Der guides og vejledes fra voksen til barn, med insisteren og autenticitet, så barnet søges at tage aktivt del i egen læring og udvikling samt at træne selvforvaltning. Børnekulturen i deres leve- og læringsmiljø afstemmer i en vis grad normer og adfærd.

Det fælles tredje i udføredelen betoner at alle ud fra deres kompetencer og udviklingsniveau tager del i praksis og ansvar. Aktiv deltagelse tillægges stor værdi.

Den kropslige indfaldsvinkel anvendes til at styrke fysik, egenfornemmelse og som ventil for indre uro. Samt motorisk træning i form af sanseintegration og andre neuropædagogiske tiltag.

De diagnoser og problemstillinger børnene har med sig imødekommes med afsøgning af relevant fagspecifik viden, litteratur og sparring.

Pædagogikken:

Vi har en individuel, relations baseret samt anerkendende pædagogik, der lægger vægt på den enkeltes ressourcer og muligheder.

Pædagogiske grundstene:

 • ​Afklaret menneskesyn
 • At gøre tingene sammen med børn og unge.
 • Aktiv deltagelse i eget liv og læring.
 • At møde barnet der hvor det er udviklingsmæssigt.
 • Psykodynamisk tilgang.
 • Anerkendelse/ansvarsfuld adfærdsregulering.
 • Styrke hver enkelt i retning af livsmestring og selvstændighedstræning.
 • Læringsprocesser integreret i alle aktiviteter.
 • Kontakt, nærvær og tillid i relationen.
 • Genkendelighed, overskuelighed, vedholdenhed.
 • Vi tilstræber en sund livsstil og døgnrytme.
 • Opleve sig selv som en del af et større fællesskab/hjemlige omgivelser.
 • Fysisk og motorisk træning, både fælles og individuelt.
 • Lejr og behandlingsture.

Det er vigtigt, at tilværelsen på Æblegården lægges i faste overskuelige rammer og rytmer, der reguleres af enkle regler, der fastholdes.

Der gøres bl.a. brug af; sanseintegration, massage, kinesiolog og familie-/psykoterapeuter.

I konflikter med børnene går vi voksne tæt på. I de pressede situationer arbejder vi målrettet, er nærværende og konfronterer, hjælper, forløser, viser omsorg, bearbejder og afslutter sammen.

Det tætte forpligtende samliv med voksne og andre børn/unge er med til at sætte normer og grænser for rimelig adfærd. Det er et givent fokuspunkt at agere i respekt for sig selv, andre og omgivelserne.

Vi skaber løbende et miljø, der gør, at Æblegården bliver et levende fællesskab, hvor tolerance, anerkendelse og gensidig respekt er nøgleord.

Omkring magtanvendelse:

​Det tilstræbes i videst muligt omfang at undgå fysisk magtanvendelse.

Der er fokus på at spotte, når tingene er ved at tilspidse sig, således at de forebyggende og konfliktnedtrappende tiltag prioriteres ind. Efter en fysisk magtanvendelse har vi følgende procedure:

 • Barnet følges tæt og guides stille tilbage i fællesskabet.
 • Den voksne skriver udførligt på hændelsen. Dette gøres inden man kører hjem.
 • Magtanvendelsen tales igennem med kollegaer og ledelsen, for at afklare både fagligt og personligt
 • Magtanvendelsen skrives hurtigst muligt i skema.
 • Ledelsen tjekker løbende op med vedkommende i perioden lige efter.
 • Evt. magtanvendelse evalueres på næste personalemøde.
 • Bakker hinanden op, så der aldrig er nogen der står der alene.
 • Forældre-/familiesamarbejde.

Vi anerkender forældrene som de primære voksne og fastholder så vidt det er muligt fysisk kontakt med familien hver anden weekend.

Vi samarbejder, ud fra de givne vilkår, med barnets forældre, familie og evt. ressourcepersoner i netværket i dyb respekt for vigtigheden af kontakt mellem barnet og primære personer omkring det.

Vi tilstræber en åben og ærlig dialog, så vi i samarbejde kan gøre det bedst mulige for barnet. Barnet er indskrevet her i en periode for at modtage socialpædagogisk behandling og specialundervisning, som ud fra det enkelte barns specielle behov skal forbedre udviklingsmuligheder og livskvalitet. Jo bedre vi kan samarbejde, des bedre kan det lykkes.

Berøringsfladen mellem Æblegården og forældre/primære personer er mangeartet: telefonisk kontakt - planlagt og akut efter behov, besøg her ved afhentning/aflevering fra weekends, specialaftaler, møder, forældredage, skolekonsultation og arrangementer.

Efter vurdering af hensigtsmæssighed kommer vi også gerne hos familien eller i netværket.

Vi kan sammen skriftliggøre enkle arbejdspunkter til både barn og familie under hjemrejseweekends og ferier.

Det er altid muligt at få kontakt med Æblegården, og vi pointerer betydningen af at få udredt evt. tvivl eller uenighed, så barnets verden her og derhjemme kommer til at hænge sammen.

I takt med barnets udvikling, kan fokuspunkterne til både barnet og familien ændre sig, og der kan naturligt for processen afdækkes både sammenfald og modsætninger i problematikker.

Tydeliggørelse af mønstre og vaner kan opleves som en udfordring, men sammen kan vi ændre.

Æblegårdens interne skole:

​Æblegårdens interne skole er en integreret del af den samlede socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats. Undervisningslokalerne er beliggende på matriklen. Undervisningen er en dynamisk og vedvarende proces, der skal fremme elevens social og faglige udvikling. Dette har til formål, at eleven kan inkluderes i folkeskolen eller andre specielt tilrettelagte skole- eller uddannelsesforløb.

Målet med undervisningen er at fremme elevens lyst til læring, læringsparat, tro på egne evner, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsudbytte.

Undervisningen kan finde sted individuelt eller på små hold. Undervisningsdifferentiering er et nøgleord på skolen, hvilket gør det muligt at tilgodese den enkelte elevs kompetencer og muligheder for at udvikle egne evner bedst muligt.

Hverdagen på skolen er overskuelig og struktureret, for at den enkelte elev kan opnå tryghed i arbejdsgangene, og skabe tillidsfulde relationer til underviserne. Skolens fysiske rammer giver mulighed for en varieret undervisning, der veksler mellem boglig og praktisk/musisk tilgang. Tværfaglighed og IT indgår som en naturlig del af undervisningen, og vores valg af undervisningsmetoder er med til at fremme elevernes positive oplevelser med at lære, hvilket styrker deres selvværd og motivation for at gå i skole. Der foregår træning i adfærdsmæssigt at kunne afstemme sig, så man kan være i læringsrummet.

Kost og motion:

​Vi tilstræber at en del af kosten er økologisk. Vi prioriterer en balance mellem frugt, grønt, fiber, sukker og kød, således at kosten er med til at optimere børnenes fysiske og psykiske udvikling bedst muligt.

Børnene/de unge testes for evt. underskud af vitaminer og mineraler.

Vi følger de officielle kostråd, og har som målsætning at børnene får en naturlig tilgang til mad.

Vi spiser 6 gange i døgnet, hvilket medvirker til et stabilt blodsukker, det giver mulighed for øget koncentration, indlæring og psykisk stabilitet.

Økologisk jord til bord proces er integreret i Æblegårdens livsstil gennem egen avl af dyr, frugt og grøntsager.

Motion er en naturlig del af hverdagen på Æblegården, der motioneres i vores eget fitness lokale eller gøres brug af udendørs faciliteter mindst 2 gange om ugen. De unge har mulighed for og opfordres til at gå til sport i lokalområdet. Der er ligeledes et Fitness Center tæt ved.

Vi støtter børnene/de unge i at være fysisk og motorisk aktive i frikvartererne i skolen, ligeledes er der undervisning i svømning og idræt i skoletiden.

Fritid:

​De unge guides/introduceres til fritidsaktiviteter/fællesskaber uden for Æblegården, når det er relevant.

Der trænes i at færdes alene, også uden for Æblegården, evt. kombineret med at handle i nærområdet. Fritiden er også til ro og afslapning, leg og fordybelse i egne interesser.

Brugen af tv, pc og elektroniske sociale medier implementerer vi i vores dagligdag, og følger samfundets normer, men vi har en behandlingsmæssig tilgang til, hvor meget det skal fylde.

Weekender på Æblegården indeholder: praktiske gøremål, rengøring og holde orden omkring sig selv. Der arrangeres ture ud ad huset og gives mulighed for samvær og fælles hygge, ligeledes prioriterer vi kulturelle oplevelser.

Sportsaktiviteter, større handleture, kirkegang (konfirmander) og besøg er ligeledes en del af weekenden.

Vi søger at være en del af de lokale aktiviteter, det er ofte arrangementer hvor der indgår bevægelse der trækker mest.​

Når et nyt barn flytter ind:

​Ved modtagelse af et barn tager vi med grundigt forarbejde afsæt i barnets tidligere liv og livshistorie, så vi i bevidsthed om kulturskiftet kan støtte barnet bedst muligt.

Barnet får en fast kontaktperson, der følger barnet tæt og guider ind i vores struktur, dagligdag og normsæt. Den eksisterende børnegruppe tager del i introduktionen, og overfører herved den børnekultur, der er bygget op.

Kontaktpersonen tager sig af, sammen med barnet, at få indrettet værelse, få overblik på ting, tøj og indkøb. Opstarter lommepengeregnskab og sørger for diverse personstøttende skematiske oversigter på dagens struktur.

Barnet indføres hurtigst muligt i dagsskema og får på den måde kendskab til Æblegården og stedets voksne og børn.

Der aftales, ud fra barnets tarv, med familie og/ eller ressourcepersoner i barnets netværk tidspunkter for telefonisk kontakt, besøg og hjemrejser.

Vi afsøger hos barnets familie eller andre ressourcepersoner trygheds- og overgangsobjekter (bamse, fotos, nattøj, pc etc.) som barnet kan have med sig ved indflytning her.

Når et barn flytter ud:

​Udslusning fra Æblegården tilrettelægges og planlægges så den enkelte unge er så godt rustet til nye udfordringer som muligt.

I samarbejde med barnet/den unge, forældre og forvaltning indgås aftaler for Æblegårdens støtte og efterværn, når barnet/den unge er flyttet.

Aflastning på Æblegården i weekends eller ferier kan være en del af aftalen.

Efter afsluttede forløb er vi åbne for at tidligere anbragte kontakter os telefonisk, eller aftaler besøg ved lyst eller behov.

Mål:

​Overordnet arbejdes der ud fra den handleplan som 2 gange om året laves i samarbejde med forvaltningen og forældre. Her til udarbejdes der en behandlingsmæssig status og en fagfaglig status fra skolen.

Internt har vi behandlingsstrategier der løbende evalueres på personalemøder.

Børn/unge bliver grundig gennemgået ca. 1 gang i kvartalet.

Der arbejdes direkte med børn/unge ud fra fokuspunkter og en træningsbane, som de er med til at formulere og løbende justere.

Som udgangspunkt justeres målene i handleplan, strategi og træningsbane efter statusmøderne hvert halve år.

Efter behov tilpasses den enkeltes behandlingsplan også ud fra de aftaler der fremkommer på de ugentlige personalemøder.

Navigation:

- Om æblegården

- Skole

- Medarbejdere

Firmaoplysninger

Æblegården Socialpægagogisk Opholdssted

Gammel Byvej 56, 5792 Årslev

CVR: 78000619

Kontaktoplysninger

Telefon: 65 99 20 23

Mobil: 30 33 30 23

E-mail: adm@aeblegaarden-aarslev.dk